Kuvan otsikko Kuvan otsikko

Suomen Jääkiekkoilijat ry:n toimintasäännöt

 

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Jääkiekkoilijat ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jääkiekkoilua ja lisätä sen harrastusta Suomessa sekä toimia yhdistyksen jäsenten ammatillisten, palkkauksellisten, yhteiskunnallisten ja urheilullisten etujen ajamiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää sekä harjoittaa tiedotustoimintaa jäsentensä ammatillisista ja yhteiskunnallisista tavoitteista, toimii jäsenistönsä yhteisenä neuvotteluelimenä etukysymyksissä ja harjoittaa neuvonta-, valistus- ja koulutustoimintaa sekä järjestää harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia.

3 §

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia ja kannattavia jäseniä, joista vain varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen jääkiekkoa Suomen maajoukkueessa, Jääkiekon SM-liiga Oy:n tai Suomen Jääkiekkoliitto ry:n alaisissa sarjoissa pelaava suomalainen tai ulkomaalainen pelaaja tai ulkomailla kansainvälisen jääkiekkoliiton jäsenmaissa pelaava suomalainen pelaaja, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja jonka yhdistyksen hallitus varsinaiseksi jäseneksi hyväksyy.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voi liittyä kuka tahansa hyvämaineinen Suomen tai muun maan kansalainen, suomalainen tai ulkomaalainen oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, jonka hallitus kannattavaksi jäseneksi hyväksyy.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Vuotuisten jäsenmaksujen suuruudesta päätetään yhdistyksen vuosikokouksessa. Eri jäsenlajeihin kuuluvien jäsenmaksut voivat olla eri suuruiset. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu voidaan porrastaa sarjatason ja ansiotason mukaan. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua.

Oikeus hallituksen määrittelemien jäsenetujen ja -palvelujen käyttämiseen edellyttää, että erääntyneet jäsenmaksut on suoritettu.

Hallitus on yhdistyslain 14 §:ssä mainituin edellytyksin oikeutettu erottamaan jäsenen yhdistyksestä.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Sivu: 2(4) yhdistyksen toiminnanjohtajalle, hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

4 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja, jota nimitetään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi ja kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat 6-10 muuta jäsentä, joista lähinnä puolet ovat erovuoroisia vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan itselleen kaksi varapuheenjohtajaa ja ottaa hallituksesta tai sen ulkopuolelta yhdistykselle sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat virkailijat.

5 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 §

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai toiminnanjohtaja, kukin yksin.

7 §

Yhdistyksen tilit päätetään vuosittain huhtikuun 30 päivänä. Tilinpäätös ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto hallitukselle viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

8 §

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies.

9 §

Yhdistyksen vuosikokous pidetään touko-elokuussa hallituksen lähemmin määräämänä aikana ja paikassa. Muita kokouksia pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten.

10 §

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 Sivu: 3(4) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja sekä sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille;
7. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta;
8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio seuraavaksi tilikaudeksi;
9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan tarvittaessa hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle;
10. Valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varamies;
11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava Sivu: 4(4) sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.